De Stichting

Stichting Duinbes is op zoek naar nieuwe bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester).
Heb je belangstelling neem dan contact op via het contactformulier onder vermelding van de functie, motivatie, naam en telefoonnummer.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stichting DUINBES is 5 februari 2016 opgericht.

Het doel van de Stichting DUINBES is het behouden en het verbeteren van de natuur-, landschappelijke- en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, de bodem en het water, en de gezondheid van mensen en een goede ruimtelijke ordening, alles in de ruimste zin des woords in de gemeente Bergen (Noord-Holland).

De aanleiding voor de oprichting van Stichting Duinbes was het plan van Staatsbosbeheer een nieuwe mountainbikeroute dwars door de Schoorlse Duinen aan te leggen. Hoe is dat mogelijk in een Natura 2000 gebied, Natuur Netwerk Nederland (NNN), Stiltegebied en Aardkundig Monument? De verstoring voor de natuur is groot. Maar er zijn meer ergernissen. Aantasting van het natuurschoon door bijvoorbeeld aanleg van discgolf korven en vlonders voor mountainbikers. De ongereptheid gaat verloren. Gemotoriseerd verkeer op de wandelpaden in de vorm van Zonnetrein en Segways.

Wij zijn kritisch op PRETPARKISERING en SPORTPARKISERING van beschermde natuurgebieden, en op GROOTSCHALIGE BOSKAP. Klopt de motivatie en onderbouwing? Wat wordt er vernield? Wat is de kansrijkheid van het behalen van de doelen? Is er goede monitoring of de doelen daadwerkelijk worden behaald?

De naam DUINBES is gekozen vanwege het feit dat een groot gedeelte van het gebied Bergen-Egmond-Schoorl (BES) bestaat uit DUINgebied dat wij willen BESchermen. En de duinbessen van bijvoorbeeld de duindoorn zijn gezond.

Onze activiteiten/werkzaamheden

Initiëren en begeleiden van onderzoek waar het gaat om de kwaliteit van de natuur binnen de gemeente Bergen (NH)

Voor meer informatie verwijzen wij naar de pagina De Soorten.

Deelnemen aan inspraakprocedures. Voorbeelden:

  1. 26-7-2016: Zienswijze Natura 2000 ontwerpbeheerplan Schoorlse Duinen
  2. 7-5-2018: Zienswijze Zonnetrein
  3. 2-9-2020 Zienswijze met betrekking tot ontwerp-omgevingsvergunning voor het aanleggen van een nieuw tracé voor mountainbikeroute in de Schoorlse Duinen met kenmerk WABO1901495

Het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures indien nodig. Voorbeelden:

  1. 3-9-2020: Bezwaar tegen het besluit van de gemeente Bergen tot verlening van een omgevingsvergunning voor het omvormen van 7,6 hectare dennenbos tot duingrasland, waarbij bos wordt gekapt en stobben gerooid in de Schoorlse Duinen in Schoorl wat betreft het Dr. Van Steijnbos
  2. 18-3-2021: Beroep tegen het definitieve besluit van gemeente Bergen NH tot het verlenen van de omgevingsvergunning met kenmerk WABO1901495 voor het wijzigen van een mountainbikeroute in de Schoorlse Duinen
  3. 4-8-2022: Hoger beroep. Uitspraak 202204637/1/R1 (ECLI:NL:RVS:2024:1614) van 17-4-2024.

Maar liever dan het voeren van tijdrovende en kostbare juridische procedures gaan wij zo vroeg mogelijk in gesprek.

Voeren van overleg en onderhouden van contacten met de Provincie en beheerders natuurterreinen inzake natuurbelangen

2-11-2021 – Evaluatie Natura 2000 beheerplan Schoorlse Duinen. Het Natura 2000-beheerplan Schoorlse Duinen planperiode 2016 – 2022 loopt op 1 maart 2023 ten einde. Voor deze datum moet een nieuwe beheerplan vastgesteld zijn. Daarvoor voert de Provincie de komende periode eerst een evaluatie uit naar de ontwikkeling van de natuurwaarden in de Schoorlse Duinen (o.b.v. de beschikbare monitoringsgegevens). Met de resultaten van deze evaluatie wordt een herzien Natura 2000-beheerplan (inclusief maatregelen) opgesteld voor de volgende planperiode (2023 – 2029). In 2019/2020 heeft Stichting Duinbes een actieve rol gespeeld in de discussie rond de (geplande) boskap in de Schoorlse Duinen. Vanuit deze betrokkenheid in deze, is Stichting Duinbes uitgenodigd voor deze evaluatie en kunnen wij onze (gebieds-)kennis meenemen. Stichting Duinbes gaat samen met provincie, Staatsbosbeheer en andere gebiedspartijen meewerken aan het opstellen van de uitvraag (voor selectie onderzoeksbureau) en aan het beoordelen van de verschillende plannen van aanpak.

Belangrijke Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd voor behoud of uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van bepaalde habitats. Ook de kernopgaven verdienen serieuze aandacht, waaronder behoud en herstel van rust en nachtelijke duisternis voor fauna. Daarnaast blijven de ‘oude doelen’ van het voormalige Staatsnatuurmonument Schoorlse Duinen ook nog van toepassing, waaronder behoud van natuurschoon.

18-10-2023: Evaluatie Natura 2000-beheerplan Schoorlse Duinen 2016 – 2022 (Tauw). Helaas is de evaluatie van Behoud en herstel van rust en donker voor fauna (kernopgave) niet uitgevoerd.

Het Natura 2000-beheerplan voor Schoorlse Duinen trad op 1 februari 2017 in werking. Op 27 september 2022 besloten Gedeputeerde Staten tot een verlenging van de looptijd met 6 jaar. Het streven is om een nieuw beheerplan vast te stellen vóór het einde van 2024 (Bron:

Samenwerking met Stichting Natuurbelang Nederland en de Duinstichting, juridische procedures voeren en informeren.


De statuten zijn via het contactformulier opvraagbaar onder vermelding van uw naam en bezoek/woonadres.

Het bestuur bestaat uit twee leden. Dit is rechtmatig volgens de overgangsbepaling van de statuten.

Bezoek onze Facebook pagina voor korte berichten.

Stichting Duinbes is lid van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland sinds 25-8-2020.

Donaties zijn welkom!