Mountainbike route Schoorlse Duinen

MTB-pad op 16 december 2015

Laatste nieuws

18 september 2019 publiceerde de gemeente Bergen-NH de aanvraag voor omgevingsvergunning voor een nieuwe mountainbike-route door de Schoorlse Duinen “Gemeente Bergen, ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, Schoorlse Duinen (kadastrale sectie E, nr.128) Bergen (NH), het aanpassen van voorzieningen t.b.v. MTB-route Schoorlse Duinen (WABO1901495)”.
De aanvraag is door Staatsbosbeheer ingediend op 10 september 2019. De aanvraag is hier te downloaden tot 30 september.
Soort procedure: uitgebreide procedure.

Het ONTWERPBESLUIT is nog niet genomen. Op ontwerpbesluit is indienen zienswijze mogelijk (termijn 6 weken na publicatie).
Daarna is beroep bij bestuursrechter mogelijk. Bezwaar maken wordt dus overgeslagen!!

Heldere uitleg van de gemeente Alkmaar (dus niet Bergen!): Beroep- en bezwaarmogelijkheden omgevingsvergunningen

—————————

23 november 1996 is de bestaande mountainbike-route in Schoorl officieel geopend.

Op 13 augustus 2014 heeft Staatsbosbeheer Regio West vergunning aangevraagd bij de Provincie Noord-Holland voor het wijzigen van mountainbike-routes in de Schoorlse Duinen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

Op 30 oktober 2014 verleende Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland de vergunning aan Staatsbosbeheer  (Vergunning 451657 / 453477).

Op 12 november 2014 is de vergunning gepubliceerd in de Duinstreeek, pagina DDS.551.15. De terinzagelegging van de vergunning en mogelijkheid bezwaar in te dienen was t/m 11 december 2014. De termijn was dus slechts vier weken, terwijl zes weken vereist is volgens de Algemene Wet Bestuursrecht artikel 6 lid 8.

26 januari 2016: de aanlegwerkzaamheden zijn stilgelegd, met uitzondering van omkeerbare werkzaamheden zoals het aanharken van de strooisellaag (dennennaalden), omdat Staatsbosbeheer geen omgevingsvergunning heeft aangevraagd voor de aanlegwerkzaamheden bij de gemeente Bergen NH.

27 januari 2016 was de zitting bij de Raad van State. Stichting Natuurbelang voert een juridische strijd tegen de verleende provinciale vergunning.

5 februari 2016, Gemeente Bergen besluit: Besluit Gemeente Bergen NH: stillegging werkzaamheden aanleg MTB-route in Schoorlse Duinen, verzonden op 5 februari 2016 aan Staatsbosbeheer in Amersfoort
Wij besluiten dat u met onmiddellijke ingang de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van het nieuwe deel van de mountainbikeroute moet staken en gestaakt moet houden tot dat u beschikt over een omgevingsvergunning.
Onze toezichthouder heeft u dit op 5 februari 2016 rond 10:30 telefonisch meegedeeld.
Dit is een dwangsombeschikking om herhaling van de overtreding te voorkomen. Dat houdt in dat als geconstateerd wordt dat door of namens u in strijd met deze lastgeving wordt gehandeld, u een dwangsom verschuldigd bent van € 10.000,- ineens. Wij zullen erop toezien dat u gehoor geeft aan deze lastgeving.

10 februari 2016: publicatie aanvraag omgevingsvergunning Schoorlse Zeeweg 4, 1871VP, Schoorl, het aanleggen van een nieuwe MTB (mountainbike) Route in de duinen, 26 januari 2016. Op deze aanvraag is nog niet beslist. Erachter staat de datum waarop deze ontvangen zijn. U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Bergen. U kunt hiervoor bellen met 072-8880000. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op de aanvraag. Deze publicatie is alleen ter informatie. – Bel 072-8880000 en de gemeente stuurt de aanvraag per email (WeTransfer) naar u toe.

22 maart 2016: aanvraag omgevingsvergunning Schoorlse Zeeweg is ingetrokken door Staatsbosbeheer.

30 maart 2016: De Raad van State heeft gesproken in de zaak die Stichting Natuurbelang heeft aangespannen tegen de provinciale vergunning. “De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: I. verklaart het beroep gegrond; II. vernietigt het besluit van het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 26 februari 2015, kenmerk 525455/56315.” Het volledige besluit is hier te bekijken.

[…]

25 april 2018: Ecologische beoordeling van de aanleg van een mountainbikeroute in de Schoorlse Duinen. Toetsing aan Wet natuurbescherming (soortbescherming en Passende beoordeling) en Natuurnetwerk Nederland, rapport Altenburg & Wymenga in opdracht van Staatsbosbeheer.

7 september 2018: Uitspraak Rechtbank Noord-Holland, vergunning op grond van de Wet natuurbescherming voor mountainbikeroute in de Schoorlse duinen. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

27 september 2018: Besluit Gemeente Bergen naar aanleiding van verzoek tot handhaving door Stichting Duinbes: last onder dwangsom aanleg bestaande MTB route Schoorlse Duinen.

Voor 28 maart 2019 […] Op de locatie van de bestaande MTB route op perceel E 130 in Schoorl de omgevingsvergunningplichtige werken en werkzaamheden, die zonder omgevingsvergunning zijn aangelegd en/of uitgevoerd, ongedaan te (laten) maken en ongedaan te houden en/of te (laten) verwijderen en verwijderd te houden, op straffe van een dwangsom van € 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) ineens.

De media

05/2016 De vrijheid tegemoet. Mountainbiken is een sport in opkomst, een spannende manier om het Hollandse landschap te verkennen. Maar niet iedereen is er blij mee: ‘Krijgt de thrillseeker de overhand, dan is het vaarwel rustige natuur.  HP/De Tijd, p.90-95; Onder andere een interview met Harry Hobo van Stichting Natuurbelang.
01/05/2016 Mountainbikeroute Schoorlse Duinen kansrijker door aanpassing – Alkmaar op Zondag
27/04/2016 Mountainbikeroute kansrijker door betere onderbouwing – Bergens Nieuwsblad
27/04/2016 Staatsbosbeheer vervolgt aanvraag nieuwe MTB-route – De Duinstreek
26/04/2016 Aanvragen voor sloop van mountainbikeroute Schoorlse Duinen – Alkmaarsche Courant
17/04/2016 MTB-parkoers op de tocht – Alkmaarsche Courant
06/04/2016 ‘Punten nemen wij mee in nieuwe vergunningsaanvraag’. Raad van State vernietigt vergunning MTB-route Schoorlse Duinen – Bergens Nieuwsblad
06/04/2016 Onduidelijkheid over exacte ligging. RvS vernietigt vergunning – De Duinstreek
06/04/2016 Staatsbosbeheer en MTB Noordwest hebben vertrouwen. Reacties op uitspraak RvS – De Duinstreek
02/04/2016 Bezwaar volgens MTB Noordwest ‘gemakkelijk te repareren’. ‘Vonnis over parkoers niet desastreus’ – Alkmaarsche Courant
31/03/2016 Vergunning route mtb’ers vernietigd – Alkmaarsche Courant
31/03/2016 ‘Niet hele mtb-route hoeft weg’ – Alkmaarsche Courant
30/03/2016 Raad van State vernietigt mountainbike-route door duinen Schoorl – Reformatorisch Dagblad
09/03/2016 Dat wou ik effe kwijt, JOUKE – De Duinstreek
02/03/2016 Mountainbikers, ruiters en boswachters. ‘Goed overleg in duinen’ – De Duinstreek
05/02/2016 ‘Raad accepteert risico’s mtb-route’ – Alkmaarsche Courant
04/02/2016 Toch vergunning nodig, werk aan MTB-parcours ligt stil – Alkmaarsche Courant: Staatsbosbeheer heeft wel degelijk een vergunning nodig voor de aanleg van een nieuw mountainbikeparcours door de duinen van Schoorl en Groet. Dat is het eerste succesje van de tegenstanders van het gewraakte duinpad. Immers, het werk aan het parcours is voorlopig stilgelegd en door de vergunningsaanvraag krijgt ook de gemeente Bergen de kans nog eens naar de kwestie te kijken. Omwonenden hadden bij de gemeente een handhavingsverzoek ingediend. De aanleg zou niet meer inhouden dan het weghalen van een klein laagje humus. In werkelijkheid werd er ook flink getimmerd, en dat was tegen de afspraken. De gemeente vroeg vervolgens aan Staatsbosbeheer wat de werkzaamheden inhielden. “Hieruit bleek dat voor sommige werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig is”, zegt de woordvoerder. “Staatsbosbeheer heeft de vergunning aangevraagd en die is nu in behandeling.”
04/02/2016 Vernielingen aan nieuw mountainbikepad Schoorl – Alkmaarsche Courant
04/02/2016 Mountainbikepad Schoorl gesaboteerd: “Zelfs oude dametjes gaan stammetjes op de route leggen” – RTV Noord-Holland
03/02/2016 ‘We willen in gesprek blijven’ – Bergens Nieuwsblad
03/02/2016 Raad van State zet vraagtekens bij nieuwe mountainbike-route – Alkmaarsche Courant
27/01/2016 Mountainbikebonje voor Raad van State. Duinhagedis is de dupe – Alkmaarsche Courant
06/01/2016 Ruiters attentie – Brief in de Duinstreek
24/03/2015 Mtb’er niet op wandelpad
12/03/2015 Nieuw MTB-parkoers Schoorl niet voor wandelaars
25/02/2015 Burgemeester Bergen ontraadt gedeeld gebruik paden wandelaars en mountainbikers
24/02/2015 Groot verzet tegen nieuwe mountainbikeroute Schoorl: “Het is wachten op ongelukken”
19/02/2015 Mtb’ers straks ook over wandelpaden Schoorlse duinen
18/02/2015 Werk aan mtb-route Schoorl stilgelegd
17/02/2015 Vergunning vergeten voor mtb-parkoers
17/12/2013 Meer kilometers voor mountainbikers
07/01/2013 Mountainbikers krijgen in Schoorlse Duinen meer ruimte

Donaties zijn welkom op Triodos Bank rekeningnummer NL19TRIO0391122029 t.n.v. Stichting DUINBES, o.v.v. Donatie [Uw adres] [Uw emailadres].