Het gebied

11-december-2015

Schoorlse Duinen

 • Bestemmingsplan Duingebied, gemeente Schoorl (goedgekeurd Kroon/ABR 26 april 1977)
 • Natura 2000 gebied Schoorlse Duinen (aanwijzing in 2009)
 • Provinciale Ruimtelijke Verordening stelt regels aan bestemmingsplannen. Wordt jaarlijks ge-update. PRV februari 2014 “Artikel 19 Ecologische Hoofdstructuur en provinciale Ecologische Verbindingszones, lid 1  Voor de gronden aangeduid op kaart 4 en op de digitale verbeelding ervan, als Ecologische Hoofdstructuur en als Ecologische Verbindingszone, geldt dat: a  dat een bestemmingsplan de gronden als ‘natuur’ bestemt, indien de natuurfunctie reeds is gerealiseerd.” De Schoorlse Duinen zijn onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), nu NatuurNetwerk Nederland (NNN).
 • Bestemmingsplan Duingebied Bergen (vastgesteld 30 juni 2015). De toevoeging extensieve dagrecreatie is strijdig met de PRV.
 • Natura 2000 beheerplan Schoorlse Duinen (oktober 2016).
 • Officieel Stiltegebied;
 • Officieel Aardkundig Monument.

Literatuur, documenten en links

 • Frans Nieuwenhuizen (1979) Tussen binnenduinrand en zeereep, Uitgeverij Pirola
 • Frans Nieuwenhuizen (1988) Natuurleven in het Schoorlse Duingebied, Uitgeverij Pirola
 • Johan Bos (1999) De Schoorlse Duinen, Staatsbosbeheer 100 jaar natuur voor iedereen, Uitgeverij Uniepers Abcoude
 • Frans Nieuwenhuizen (2002) Zwerven in de Schoorlse Duinen, Uitgeverij Pirola
 • Blog van de boswachters van Staatsbosbeheer in de Schoorlse duinen